Nye avfallskrav på trappene

Norske Havner støtter intensjonen i skipsavfallsdirektivet og mener det vil bidra til å redusere marin forsøpling. Men Norske Havner advarer mot å «over-implementere» direktivet. Dersom ikke direktivet tilpasses norske forhold vil det bli krevende å få et regelverk som fungere i praksis og i verstefall virker mot hensikten i direktivet.

Publisert Sist oppdatert

På tampen av fjoråret sendte Miljødirektoratet på høring forslag om endringer i kravene til levering og mottak av avfall fra skip. Bakgrunnen for høringen var implementering av EUs nye skipsavfallsdirektiv. Hensikten med direktivet er å verne havmiljøet ved å øke tilgangen til og bruken av mottaksordninger for avfall fra skip i havner.

Miljødirektoratets forslag til implementering av direktivet i norske rett viderefører de fleste av dagens krav. Men noen krav blir mindre omfattende og andre skjerpes. Endringene innebærer flere og tydeligere krav til oppfølging av og tilsyn med skip, blant annet utvides rapporteringskravene for noen typer skip og kravene til havnenes mottak av avfall øker.

Avfallskvittering

En av endringene som foreslås er levering av avfallskvittering til skipene som leverer avfall i havn. For mindre havner eller avsidesliggende havneavsnitt vil dette være en utfordring. Men direktivet åpner for at små havner med ubemannede mottaksordninger, eller som ligger avsides til, skal fritas fra kravet om å levere avfallskvittering. Miljødirektoratet påpeker selv i høringsnotatet at begrepet «"små havner" vurderes på europeisk og ikke norsk skala». Etter Norske Havners syn må dermed alle havnene i Norge i denne sammenheng vurderes som små. Noe også Kystverket på lang vei er enige om i sin uttalelse; «I denne målestokken antar Kystverket at svært mange havner i Norge kan anses som små». Norske Havner mener at et krav om avfallskvittering vil bli uforholdsmessig kostnadsdrivende og kan undergrave formålet med direktivet.

Mottaksordningen i havnene skal legge til rette for ombruk og materialgjenvinning. Det vil i så fall medføre etableringskostnader for havner som ikke er tilrettelagt for mottak av sortert avfall. Havnenes kostnader skal dekkes inn gjennom et generelt avfallsgebyr som skal innkreves fra alle fartøy, uansett om de leverer avfall eller ikke. Nivået på avfallsgebyret skal ikke overstige havnenes faktiske kostnader ved tilby mottak av avfall.

Nivået på avfallsgebyret er noe flere av brukerorganisasjonene har reagert på i høringen. Kystrederiene frykter store variasjoner i gebyret mellom havner. Mens Fiskarlaget er skeptiske til Miljødirektoratets estimerte årlige kostnader og frykter et høyere gebyr.

Marint oppfisket avfall

Forslaget til forskrift innebærer at kostnadene for håndtering av marint oppfisket avfall overføres fra statlig finansiering til finansiering over avfallsgebyret til havnebrukerne. Norske Havner mener dette er i strid med forurenser betaler-prinsippet, og kan bidra til å svekke tilliten til og bruken avavfallshåndteringssystemet. Dette er jo i hovedsak herreløst avfall som tas med vederlagsfritt til havn av fiskere og frivillige.

Skipsavfallsdirektivet er tydelig på at medlemslandene skal unngå at håndteringen av marint oppfisket avfall helfinansieres av avfallsgebyret i havn. Derfor mener Norske Havner at innføringen av produsentansvarsordningen for fiskeredskaper fremskyndes. I påvente av dette er det viktig å sikre gode nasjonale finansieringsløsninger som en overgangsordning, for eksempel en videreføring av Fishing for Litter med utvidet virkeområde.

Høringsinnspillene ligger nå hos Miljødirektoratet som skal utarbeide endelig forskrift. Norske Havner håper direktoratet hører på en klar tilbakemelding fra maritim næring, og ikke over-implementere skipsavfallsdirektiv.

Powered by Labrador CMS