- Transportbudsjett uten tiltak

Regjeringens forslag for statsbudsjett for 2024 fortsetter alle større igangsatte prosjekter innen både jernbane og sjøfart, men i følge Godsalliansen mangler budsjettforslaget ambisjoner.
- Vedlikeholdsetterslepet for jernbanen øker ytterligere og krafttaket for maritim transport uteblir, påpeker man. 

Publisert
Jahn Cato Bakken.

- Det er bekymringsfullt at når transportsystemet i Norge ligger med brukket rygg etter ekstremværet Hans, så tar det ingen krafttak for å gjøre oss mer robuste for fremtiden, sier Jahn Cato Bakken, nestleder i Norges Sjømannsforbund og leder av Godsalliansen.

Dovrebanen ble delt i to da jernbanebrua ved Ringebu ble ødelagt av ekstremværet Hans i august. Jernbanekapasiteten mellom Oslo og Trondheim har vært svært begrenset siden det, og det vil ta tida å få opp en ny bro. Til tross for at forekomstene av ekstremvær vil øke i årene som kommer mener Godsalliansen at regjeringen ikke tar grep for å gjøre oss mer robuste.

- At vedlikeholdsetterslepet på jernbanene vil øke enda mer neste år enn det har gjort i år er rett og slett uansvarlig. At det heller ikke tas noe krafttak på infrastruktur for sjøfarten gjør at vi vil fortsette å være sårbar for brudd i transportsystemet vårt, sier Bakken.

Både Kystverket og Jernbanedirektoratet har en lang liste med vedlikeholds- og utbedringsprosjekter som trenger finansiering. Å utbedre farleder, havner, godsterminaler og jernbanenettet ville transportsystemet kunne blitt mer robust og hatt mindre nedetid.

- Det er gledelig at påbegynte prosjekter fullføres, men vi etterspør fremgang med viktige prosjekter som utbedring og elektrifisering av Solør- og Rørosbanen, bedre sammenkobling av havner som Drammen, Narvik og Bodø med jernbanenettet, dobbeltspor på Ofotbanen og en voksende liste med vedlikeholdsprosjekter, sier Bakken.

Godsalliansen påpeker at jernbane og havner binder Norge sammen og har en viktig beredskapsfunksjon. En ny sikkerhetspolitisk situasjon, sammen med nylige erfaringer med både pandemi og ekstremvær burde sette samfunnssikkerhet høyere på agendaen i transportpolitikken.

- Det er vanskelig å forstå at beredskap og robusthet i transportsektoren ikke har satt et tydeligere preg på dette statsbudsjettet. Hvis vi ikke skal satse nå, når da? avslutter Bakken.

Powered by Labrador CMS