Krav om høyhastighetskurs

Fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer.

Publisert

Alle som skal føre fritidsbåt i Norge under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ha høyhastighetsbeviset. For å få dette, må man gjennomføre et kurs som består av en teoretisk og en praktisk del.
Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før. Selv de som har motorsportlisens i Båtrace og mye erfaring med raske båter må gjennomføre kurset.


Allerede i april 2012 la et utvalg ledet av Sjøfartsdirektoratet frem en rapport som nevnte et eget høyhastighetsbevis som risikoreduserende tiltak for å få ned fatale ulykker med fritidsbåt.


Risikoreduserende tiltak

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 "Samhandling for betre sjøtryggleik", som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis. I september 2021 ble det innført krav om høyhastighetsbevis for båter som kan oppnå en toppfart på over 50 knop.

Også førere av vannscootere som gjør mer enn 50 knop må gjennomføre kurset.
Også førere av vannscootere som gjør mer enn 50 knop må gjennomføre kurset.

Kurstilbydere kan starte opp virksomhet fra og med juni 2022 og alle som har fylt 17 år kan delta på kurset. For å få utstedt beviset må man ha bestått kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, og være over 18 år.
Høyhastighetskurset vil bestå av en teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve. Teoridelen skal vare i 5-6 timer inkludert prøven og praktisk del 1-3 timer avhengig av antall deltagere.

Sjøfartsdirektoratet har ikke lagt føringer for hva det praktiske og teoretiske kurset skal koste og det vil følgelig ventelig være opp til den enkelte godkjente tilbyder å prise sine kurs. I tillegg til kursavgift kommer et gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av beviset. Dette gebyret vil Sjøfartsdirektoratet fastsette innen kort tid.

Powered by Labrador CMS