Totalberedskapskommisjonen:

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Havnene med innspill

Havnene er nøkkelaktører for totalberedskapen. Norske Havner har gitt innspill til kommisjonen som skal vurdere beredskapen i Norge.

Publisert

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig.

- Havnene er, som eiere av og forvaltere av infrastruktur med viktig samfunnsfunksjoner, viktige virksomheter i den norske beredskapen. Havnenes rolle i beredskapen blir derfor helt sikkert et viktig tema i kommisjonens arbeid, sier Bernt C. Lind-Aaby, fagsjef i Norske Havner.

Fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.
Fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.

Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og hele krisespekteret fra hendelser i fredstid (pandemi) via sikkerhetspolitiske kriser som krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.

Kommisjonen skal ta utgangspunkt i en vurdering av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt, og gi en vurdering av hvordan dette kan forventes å utvikle seg og påvirke samfunnssikkerhet og beredskap.

Viktig bindeledd

- Som bindeleddet mellom hav og land er havnene viktig for sjøsikkerhet, den lokale beredskapen knyttet til ulykker og forurensning samt sivil og militær forsyningssikkerhet, fortsetter Lind-Aaby.

I våre innspill har vi lagt vekt på samordningen i håndteringen av maritime kriser, hvordan sikre nasjonale beredskapsinteresser i kommunalt eide havner og reguleringen av havnenes forpliktelser knyttet til beredskap.

Kommisjonen skal levere sin innstilling i form av en NOU til Justis- og beredskapsdepartementet 5. juni 2023.

- Norske Havner har også invitert kommisjonen til å møte havnene for å orientere om havnenes erfaringer med beredskapsarbeid og ha dialog om havnenes rolle i totalberedskapen.

De som ønsker mer informasjon om Norske Havners innspill til kommisjonen, kan ta kontakt med Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.

Powered by Labrador CMS