Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn.
Fjordgård fiskerihavn i Senja, et prosjekt som fikk tilskuddsmidler i 2019 til bygging av ny havn.

Tilskudd for tiltak i kommunale fiskerihavner gjeninnføres

Tilskuddsordningen er velkjent for de fleste kystkommuner. Den såkalte post 60 ordningen har gjennom mange år satt kommunene i stand til å bygge ut eller forbedre fiskerihavnene langs kysten.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har gjennom revidert nasjonalbudsjett 2022 og supplerende tildelingsbrev til Kystverket besluttet at tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak skal gjeninnføres. Kystverket er tildelt oppdraget med å forvalte tilskuddsordningen. Siste tildelingsrunde til kommunene var i 2019.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene.

Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet. Regjeringen har bevilget en tilsagnsfullmakt på 35,2 mill. kr for ordningen i 2022.

– Dette er en videreføring av tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg slik kommuner og næring kjenner den fra før. Ordningen har vært etterspurt, og det er gledelig at vi nå har anledning til å lyse ut midler på ordningen, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

Kystverkets hjemmesider fins mer informasjon om blant annet:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister mv.

Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. oktober 2022, deretter er fristen 1. mars for påfølgende år dersom ordningen videreføres. Søknader merkes med «post 60» og sendes til post@kystverket.no. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde dokumentasjonen som etterspørres i skjemaet.

Alle kystkommuner med fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen.

Powered by Labrador CMS