Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Ønsker å fylle ut i sjø

Jentoft AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø ved sitt kaianlegg i Napp i Flakstad kommune.

Publisert

Det skal bygges nytt kaianlegg, og det er nødvendig å fylle ut i sjø i bakkant av anlegget. Det nye kaianlegget blir en utvidelse av eksisterende drift og vil gjøre det mulig å ta imot flere større fartøy.

Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 900 m3 sprengstein over et areal på omtrent 200 m2. Massene som skal benyttes skal sprenges ut fra fjellknaus på egen tomt.

Det har tidligere blitt tatt prøver av sjøbunnen rett ved tiltaksområdet i forbindelse med mudring av Napp havn. Det ble da påvist konsentrasjoner av miljøgiften TBT i tilstandsklasse IV (dårlig tilstand) i overflatesedimentene. For alle øvrige stoffer det ble analysert for, ble det påvist konsentrasjoner tilsvarende bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand.

Det er ingen registrerte naturtyper eller naturverdier i tiltaksområdet. Det er registrert flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i nærheten av tiltaksområdet.

Powered by Labrador CMS