Positiv utvikling for sjø i årets vareeierundersøkelse

For tredje året på rad lanserer Shortsea Promotion Centre i samarbeid med Maritimt Forum den nasjonale vareierundersøkelsen.

Publisert

- Her har vi spurt cirka 55 vareeiere om deres transportbehov i en nasjonal undersøkelse. Respondentene fra hele landet er representert i årets utgave og vi går også denne gang på tvers av bransjer, sier Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre. 

Kundeopplevelsen 

Målet for undersøkelsen står fast; bedre innsikten og forståelsen av vareeiernes oppfatninger og beslutningsprosesser tilknyttet valg av transport. Det vektlegges fra Askvik at målet er at økt kundeinnsikt skal fungere som underlag for utvikling av mer effektive og bærekraftige logistikkløsninger.
- Utvikling starter alltid med kundeopplevelsen. Derfra må vi jobbe oss bakover mot hvilke løsninger som tilbys. Utvikling som starter med løsning for deretter å finne forskjellige måter å selge dette på resulterer som oftest i at man glipper i kundekommunikasjon. Vi må ta inn over oss at utfordringen med å flytte gods fra vei til sjø i all hovedsak handler om at vi har konkurrenter, og vareeieren har valgmuligheter, sier Jørn Askvik.

Jørn Askvik.

Treghet i endringsprosesser 

Vareeierne bekrefter at de fortsatt er veldig godt fornøyd med vei som transportform. Fornøyde kunder ser på endring som en operasjonell risiko. Det eksisterer derfor fortsatt et underliggende motivasjonsgap mellom ambisjonen om mer gods sjøveien og vareeiers motivasjon for å søke alternativer. Som transportbrukere tar vi beslutninger i all hovedsak basert på vaner, trygghet og tilgjengelig informasjon. Undersøkelsen viser at hele 52 prosent av respondentene foretrekker eksisterende eller kjente leverandører når de søker informasjon om transport. Vi ser en økning i bruken av digitale kanaler, og sporer dette delvis tilbake til tiden med pandemi. - Vareeierundersøkelsen 2023 viser fortsatt at cirka én av fire har opplevd å ikke finne frem til relevant informasjon om transporttilbud. Flertallet av disse (85%) gjør disse erfaringene innen sjø og bane. Vi har intervjuet vareeiere som vil bruke sjø, men i kampen om begrenset med tid og ressurser, så vinner enkelhet og transparens. Sagt på en annen måte - de gir opp, forklarer Jørn Askvik. 

 

Treg materie 

56 prosent av dette gapet er knyttet til informasjon om rutetilbud, punktlighet og tjenester. Sjø oppleves som unødvendig komplisert å forholde seg til. Kompleksiteten skaper mindre effektive opphandlingsprosesser og skaper barrierer for å flytte mer gods til sjøveien. - Nytt av året er at rapporten ser på utviklingstrender (2021-2023) knyttet hvordan transportformene oppfattes i markedet. Resultatene er indeksert på en skala fra 1-6 som gir oss bedre innsikt i utvikling over tid. Det er utarbeidet oppfatningstrender for generelt omdømme, miljø, konkurransedyktighet og informasjon. Det er gledelig å lese at sjøveien har en positiv utvikling på samtlige områder sett over en treårsperiode. Denne positive utviklingen er en god indikasjon på at det gode arbeidet innenfor sjø gir uttelling. Det viser også hvilken treg materie det er å endre kunders oppfatninger knyttet til de forskjellige transportformene, påpeker Jørn Askvik.

Covid og mobilitetspakke 

Årets undersøkelse reflekterer også effekten av Covid og EUs mobilitetspakke og det fremkommer også at sjøproduktet er rammet hardt på punktlighet og fleksibilitet, noe som, basert på innspill fra vareeierdialoger og bransjen selv er knyttet til kapasitet i sentrale europeiske havner og forsinkelser på oversjøleveranser. Veikundene på sin side erfarer tilbakegang på fleksibilitet og ledetid. Fleksibilitetselementet, diskutert med flere vareeiere, er et resultat av manglende materiell i Norge og Europa på bil. Dette igjen relateres tilbake til regler gitt i EUs mobility package som medfører retur til hjemlandet for både sjåfør og bil. - Funnene samsvarer med tidligere års undersøkelser. Oppfatningstrendene bekrefter at endring tar tid. Vi sporer allikevel med glede at sjø som transportform har positiv utvikling innenfor de fleste områdene. Hensikten med undersøkelsen er å gi næringen innsikt i vareeieres behov for på denne måten gi innspill til konseptutvikling og kommunikasjon. Det ligger flere timer med vareeierdialog bak rapporten, og jeg tar gjerne sparringsrunder med næringen for å videreutvikle felles budskap og planer for veien videre, sier Jørn Askvik.

Miljø påvirker leverandørvalg 

Et annet spennende resultat fra årets vareeierundersøkelse er at så mange som åtte av ti respondenter forteller at miljø vil påvirke deres bedrifts logistikkvalg på flere måter. Flertallet av disse sier at fremtidens anbudsprosesser vil vektlegge leverandører som bidrar til at bedriften når sine klimamål. Andre fremhever hvordan anbudsvekting mot mer miljøvennlige løsninger vil skape åpninger for de leverandørene som ikke nødvendigvis er billigst, men som leverer bærekraftige løsninger. Vareeiere vi har snakket med er åpne med at mange av dagens logistikkløsninger ikke er bærekraftige i et fremtidig bilde.

Forenkler overgangen for mer bærekraft 

Å gå fra en ren veibasert transportkjede til en intermodal shortsea-forsyningskjede kan redusere transportutslipp med opptil 60 prosent – et stort steg i riktig retning mot nasjonale bærekraftsmål. Shortsea Schedules har som mål å gi markedet et verktøy som forenkler overgangen mot mer bærekraftig logistikk og mer effektiv logistikkplanlegging. - Vareeieren forventer enklere tilgang til relevant informasjon for å kunne utfordre egne forsyningskjeder. Relanseringen av Shortsea Schedules er et tilsvar på denne etterspørselen og skaper økt synlighet og transparens for vareeieren, og en effektiv salgskanal for næringen, forteller Jørn Askvik. - Hensikten med Shortsea Schedules er å adressere tilbakemeldingen fra vareeieren om informasjonsgapet som eksisterer mellom vei og sjø og bane. En samtale som gir meg motivasjon til arbeidet med Schedules er en jeg hadde med en stor vareeier på Østlandet for et par år siden, i løpet av samtalen ble jeg fortalt at de hadde lyst til å bruke mer sjø til distribusjon i Norge, men hadde gitt opp å finne ut hvilket tilbud som var tilgjengelig. Målet med Schedules er å forenkle infomasjonstilgangen og gi vareeieren den informasjonen de søker med tre tastetrykk, sier Jørn Askvik. 

Innbyggingsmodul for havner 

I løpet av to måneder er det gjort over 15.000 oppslag i Shortsea Schedules og man har fått direkte henvendelser fra vareeiere som har funnet interessant informasjon. - Pr. dags dato er det registrert 15 rederier og 150 havner. Vi er i løpende dialog med flere rederier og utvider antall ruter kontinuerlig. Er du interessert i å registrere ditt rederi, ta kontakt med meg på jorn@vidsynconsulting.no. Vi jobber også med en innbygningsmodul som skal tilbys havnene, den vil gi vareeier en god oversikt over hvilke destinasjoner, ruter og selskaper som opererer fra akkurat din havn, sier Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre.

Tjenesten finnes på www.shortseaschedules.com

Powered by Labrador CMS